Ülker Gürkan Sosyolojik Hukuk İlmi


Ülker Gürkan - Sosyolojik Hukuk İlmi
Kimler indirebilir Tüm Üyeler
Dosya boyutu 3 MB
Yazar Ülker Gürkan

Bu kitaba oy ver :

916 kez görüntülendi / 142 kez indirildi


KATEGORİ :

Ülker Gürkan  Sosyolojik Hukuk İlmi pdf kitap oku

Değerli asistanım Dr. Ülker Gürkan’ın çağdaş Amerikan hukukî
düşüncesine istikamet vermiş olan belli başlı sosyolog hukukçuların
ilgi çekici görüşlerini Türk hukukçularının önüne seren bu kıymetli
eserini meslekdaşlarıma takdim etmekten büyük bir haz duymaktayım.

Sosyal hayatın ana düzeni olan hukukun bu hayatın türlü cepheleriyle
sürekli ve girift tesirleşmeler içinde bulunduğu çağdaş hukukçunun
hiç bir zaman unutmaması gereken bir hakikattir. Hukuk
normları gökten inmiş, değişmez düzen kalıplan değil, belki toplumsal
yaşamanın insan iradesine ister istemez yüklediği zarurî davranış
örnekleridir. Bu normların yaratılmasında insan, şuur ve iradesinin
rolü toplumun uygarlık seviyesine paralel olarak artmakta ise de,
bu, hiç bir zaman hukukun dış sosyal şartların tesirlerinden tamamen
âri olarak dilendiği gibi yaratılıp yaşatılabileceği bir seviyeye erişememiştir
ve erişemez. Hukuk, bizzat düzenlemeğe çalıştığı sosyal
hayat münasebetlerinden ister istemez müteessir olur, ya unutulur,
ya ölür, ya da onların gelişmelerine uygun değişikliklere maruz kalır.
Kısacası hukukla hayat arasındaki münasebet tek taraflı değil, belki
karşılıklıdır : Hukuk hayatı tanzime çalıştıkça, hayat da hukuku de­
ğiştirmeğe, kendi icaplarına uydurmağa zorlar.
Hukukun sırf iradî veya sırf aklî bir mahsul olduğu yolundaki
görüşlerin ilmî zaafları artık sabit olmuş ve hukukun ancak fonksiyonel
bir izahının doyurucu bir göıüşü temsil edebileceği sonucuna
varılmıştır. Böylece hukukun sosyal hayatın, sosyal bünyenin ve sosyal
münasebetlerin hem nâzımı, hem de tabii olduğu teslim edilmiştir.
Hukuk normlarının kısmen cemiyetin karmaşık ve köklü ihtiyaçlarından
ve anonim şahsiyetinden doğma spontane bir kültür
mahsulü olduğu, kısmen de sosyal istek ve ihtiyaçlan tesbit ederek
toplumun seyrine belirli bir yön vermeye çalışan insan akıl ve iradesinin şuurlu bir eseri olarak ihdar edildiği malûmdur, örf ve
âdet hukukundan kanun hukukuna kadar hukukun çeşitli nevileri,
tipleri ve billurlaşma dereceleri vardır ve bunlar cemiyetlerin ömürleri
boyunca sürekli bir şekilde, yanyana doğar, gelişir, silinir ve yenilenirler.

Hukukun hayata intibakı vetiresi hukuk sosyolojisinin belki en
önemli konularından birini teşkil eder. Hukukçunun görevi bu intibakı
sağlamanın yollarını, çarelerini, imkânlarını sosyal ilimlerin
yardımiyle bulmağa ve uygulamağa çalışmaktır. Bu ise, her şeyden
evvel, hukukun düzenlediği sosyal hayat münasebetlerinin kendi
tabii düzenliliklerini, mecralarını, belirli gelişme temayüllerini öğ­
renmeğe bağlıdır. Hukuk sosyal hayatın tabiî seyrini muayyen bir
ideale göre çizilmiş belirli mecralara sevketmeğe çalışır. Bu, onun
aslî fonksiyonudur; fakat bu fonksiyonu başarabilmesi için, her şeyden
evvel, olayların tabiî seyrinin yönünü, âmillerini, şartlarını tanıması
lâzımdır; aksi takdirde ne kadar gayret edeTse etsin, ne kadar
yüksek ilkelerden ilham alırsa alsın, çizdiği muntazam kanallar boş
kalacak ve hayat kendi gelişi-güzel mecrasını takip edip gidecektir :
Hukuk edebiyatı doğmadan ölen kanunlarla, muhtevasını isdar eden.
lerin dahi unuttukları metinlerle doludur.
Bacon «tabiata itaat edilerek hükmedilir» demişti; cemiyet de
öyledir. Cemiyetin hukukî tanzimi, cemiyet gerçeğinin ilmî teşhisine
dayanmak zorundadır,- zira, teşhise dayanmayan tedavi, tesadüfü
denemekten başka bir şey değildir.
Jaurès’in dediği gibi «ideale ulaşmak, ancak gerçeği anlamakla
mümkündür». İşte sosyolojik temayüllü çağdaş Amerikan hukukçularının
esas itibariyle yapmak istedikleri budur. Roscoe Pound’m tabiriyle
hukukçuluk, bir «sosyal mühendisliktir» ve bir hukukî yapı­
nın sağlamlığı düzenliyeceği sosyal gerçekliğin, ciddî ve ilmî bir
bilgisine dayanmasına bağlıdır.
İnceleme konusuna gereği gibi tasarruf etmesini bilmiş olan
genç meslekdaşım, eserinde sosyolojik hukuk ilminin etraflı bir izahını
yaparak Türk Hukuk Edebiyatına kıymetli brr hizmette bulunmuştur;
yazarı tebrik eder ve gelecek başarılan için en iyi temennilerimi
sunarım.

pdfkitapoku.com keyifli okumalar diler.
izmir escort- izmir escort- izmir escort-
yenilmez 4 izle