U. Erman Eymen Cezasız Disiplin


U. Erman Eymen - Cezasız Disiplin
Kimler indirebilir Tüm Üyeler
Dosya boyutu 0.4 MB
Yazar U. Erman Eymen

Bu kitaba oy ver :

1,070 kez görüntülendi / 324 kez indirildi


KATEGORİ :

U. Erman Eymen  Cezasız Disiplin pdf kitap oku

Günümüzde artÍk kimse ceza kelimesini dahi
duymak istemiyor. Góletmelerde ceza uygulamalarÍ
artÍk pek çok kiói için geri kafal͕Ík, medeniyetsizlik,
tutuculuk vb. gibi kavramlarÍ ça›ÍóÍ›Íyor. Belki
bu nedenle ceza üzerine yazÍlmÍó bir tek kitep
hatta bir tek makale bulamazsÍÍz. Herkes iólere
olumlu açÍdan bakÍyor. Peki ceza bu sistemde aykÍ-
›Í davranÍóta bulunanlara ne gibi bir önlem yapaca-
ğız? KargaóanÍn doÂmasÍ nasÍl önleyeceÂiz?
CezasÍz disiplinde cezanÍn olmamasÍ suçlarÍnda
olmayacağı anlamÍna gelmez. Disiplin olduÂu yerde
kurallar kurallarÍn olduÂu yerde de suç vardÍr.
Bir disiplin sistemi ne kadar mükemmel olursa ol-
sun kurallarÍ bozan birileri mutlaka olacaktÍr. CezasÍz
disiplin sistemini de bu gerçekten soyutlamak
olanaksÍzdÍr.
CezalandÍ›ÍŒÍ disiplinin istenmeyen davranÍóÍ de-
’ótirmek için kullanÍldÍÂÍ yöntem bellidir. Bu yöntem
cezadÍr. Acaba cezasÍz disiplin sistemi cezaya
alternatif olarak nasÍl bir yöntem sunmaktadÍr? CezasÍz
disiplin olaya pozitif açÍdan yaklaóÍÂÍna göre
bu yöntemin iógören onuruna yaraóÍr deÂerler ta-
óÍmasÍ gerekir. CezasÍz disiplinin cezaya alternatif
olarak sunduÂu yöntem ió gören danÍómanlÍÂ͍Ír

pdfkitapoku.com keyifli okumalar diler.
izmir escort- izmir escort- izmir escort-
yenilmez 4 izle