Klinik bilimler


klinik_bilimler
Kimler indirebilir Tüm Üyeler

Bu kitaba oy ver :

614 kez görüntülendi / 72 kez indirildi


pdfkitapoku.com ailesi sizlerle bu mukemmel kitabı paylasmaktan onur duyar buyrun :

Klinik bilimler :
Bu çalışmanın amacı, hipokampal skleroza bağlı mesial temporal lob epilepsili (MTLE-HS) hastalarda hipokampal ve ekstrahipokampal alanları manyetik rezonans volumetri (MRV) yöntemiyle incelemek ve volumetrik değişikliklerin etiyolojik ve klinik faktörlerle ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 14 sol ve 14 sağ MTLE-HS’li 28 hasta ve 36 sağlıklı kontrol olmak üzere, toplam 64 kişi dâhil edildi. Üç grup arasında hipokampus, amigdala, parahipokampal girus (PHG), talamus, serebellum volumleri ve korpus kallozum (KK) volumü karşılaştırıldı. Hasta grubundaki volumetrik ölçümler, etiyolojik nedenler ve klinik faktörlere göre karşılaştırılarak incelendi. Bulgular: Çalışmamızda bilateral hipokampus, amigdala, PHG ve talamus volumlerinin 3 grup arasında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlendi. Serebellum volumleri ve KK volumü arasında ise 3 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcut değildi. Hem sağ hem de sol MTLE’li hastalarda ipsilateral hipokampus, amigdala, PHG ve talamus volumlerinin kontrol grubuna göre anlamlı oranda düşük olduğu saptandı. Hasta grubunda, febril konvulsiyon öyküsü olanlarda sol hipokampus ve bilateral talamus volumleri anlamlı olarak daha düşük saptandı. Nöbet sıklığı ile sol hipokampus, sol amigdala ve sol serebellum volumleri ile arasında negatif yönde korelasyon saptanırken, hastalık süresi ile sol PHG ve sol talamus volumleri arasında negatif yönde korelasyon izlendi. Sonuç: MTLE-HS’li hastalarda atrofik değişiklikler yalnızca hipokampusa sınırlı olmayıp, parahipokampal ve ekstrahipokampal alanlarda da görülebilir. Febril konvulsiyon öyküsü, artmış nöbet sıklığı ve uzamış hastalık süresi bu değişiklikler ile ilişkili olabilir.