nazim-hikmet-29-kemal-tahir-e-mapushaneden-mektuplar-adam-yayinlari
nazim-hikmet-28-cezaevinden-mehmet-fuat-a-mektuplar-adam-yayinlari
turan-dursun-ilhan-arsel-e-mektuplar